BEJELENTKEZÉS

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben, illetve az ügyfelek jogaival kapcsolatban személyes időpontot egyeztetni a +36/30-365-5169 telefonszámon, illetve a buborekok.buborekok@gmail.com e-mail címen lehet!

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) 20.§ (1) és (2) bekezdése előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
A Buborékok egyéni vállalkozás ezen kötelezettségének a jelen tájékoztatóval tesz eleget.

Adatkezelés
Név: Csányi Fruzsina EV/buborékok
Székhely: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 3. 2/10
Adószám: 60984225-1-26
Képviseli: Csányi Fruzsina
E-mail: buborekok.buborekok@gmail.com
Telefonszám: +36/30-365-5169
Honlap: www.buborekok.hu

Bevezetés
Az adatkezelés egyik legfontosabb alapelve a célhoz kötöttség, vagyis hogy csak és kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához alkalmas és elengedhetetlenül szükséges. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. Az alapelvek körében igen jelentős szerepe van annak is, hogy a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Adatok
A Buborékok egyéni vállalkozás az úszásoktatásokra, a babaúszásokra valamint a nyári táborokra az érintett személytől (16 éven aluli gyermek esetén a törvényes képviselőtől is) adatokat kér annak érdekében, hogy a kapcsolattartással és az egyéb adminisztrációs teendőkkel összefüggő feladatait megfelelően el tudja látni.

A beiratkozáskor elkért adatok és azok felhasználási köre:

érintett személyre vonatkozó adatokfelhasználási körtörvényes képviselőre vonatkozó adatok (16 éven aluli gyermek esetén)felhasználási kör
névtanfolyami jelenléti ív, beazonosítástörvényes képviselő neveazonosítás, kapcsolattartás
születési hely és időmegfelelő korosztályi besorolástörvényes képviselő telefonszámakapcsolattartás
lakcímszolgáltatási díjak számlázásatörvényes képviselő e-mail címekapcsolattartás, hírlevelek küldése
telefonszám és e-mail címkapcsolattartás, hírlevelek küldésetörvényes képviselő lakcímeszolgáltatási díjak számlázása
aláírásbeiratkozás véglegesítése, általános és adatvédelmi tájékoztató elolvasása, elfogadástörvényes képviselő aláírásabeiratkozásra vonatkozó beleegyezés, általános és adatvédelmi tájékoztató elolvasása, elfogadása


A jelentkezés során megadott adatokat kizárólag az adott tanfolyam ill. nyári tábor lebonyolításával kapcsolatban használjuk fel, ideértve azt az esetet is, ha a tanfolyam egy órája előre nem látható okból elmarad, ebben az esetben ugyanis erről e-mailben vagy SMS-ben értesítjük a tanfolyamon részt vevőket vagy törvényes képviselőjüket. (pl.: váratlan uszoda-leállás)

Kapcsolatfelvétel
Amennyiben bármilyen jellegű kérdése/kérése lenne a működésünkkel, tevékenységünkkel, tanfolyamainkkal, táborainkkal kapcsolatban, úgy lehetősége van akár e-mailben akár telefonon keresztül felvenni velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során a személyes adatit Ön önként adja meg, amelyeket a kapcsolatfelvételen túl egyéb célra nem használunk fel.

Fényképfelvétel, videó készítése és felhasználása
A vállalkozás az oktatásokon, foglalkozásokon alkalmanként fényképfelvételeket és videókat készít, amelyre vonatkozóan a beiratkozási adatlap is tartalmaz felhívást valamint aláírással történő elfogadást. Az elkészült fotókat és/vagy videókat a vállalkozás a közösségi oldalán, weboldalán illetve szórólapjain/hírlevelein feltüntetheti, használhatja.

Amennyiben valamely személynek (16 éven aluli gyermek esetén a törvényes képviselőjének) ellenvetése lenne azzal összefüggésben, hogy róla illetve gyermekéről fotó és/vagy videó készüljön vagy az bármely platformon közzétételre kerüljön, úgy azt a fényképfelvétel vagy videó készítésekor jeleznie kell.

A vállalkozás a fotók/videók elkészítésével szakembert is megbízhat, ebben az esetben azonban a megbízottal köteles szerződést kötni, valamint adatvédelmi nyilatkozatot aláíratni. Ezen nyilatkozat értelmében a fotós/videós vállalja, hogy az elkészült anyagnak a vállalkozás részére történő átadását követően azokat más célja nem használhatja.

A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Adatok kezelése, feldolgozása

 1. Adatfeldolgozók
  informatika: ICON Repro – Szeged
  marketing: Social Steps – Szeged
  pénzügy, számlázás: Ardor Solis Kft, számlázz.hu
  Az adatok kezelését az adatkezelő (vállalkozás vezető tisztségviselője) utasításai alapján a vállalkozás által kijelölt munkatárs végzi. Az adatok kezelése és feldolgozása kizárólag a szervezet eszközein történik, amelyek jelszóval védettek és csak biztonságos csatornákon keresztül érhetők el. A digitális adatok biztonságos mentése egy külső merevlemezen történik, amely szintén jelszóval védett, valamint az adatfeldolgozó munkatársak minden egyes munkafolyamat végén kötelesek a rendszerből kijelentkezni, a papír alapú tartalmakat a szekrénybe visszazárni.

Az elektronikus adattárolás mellett a Buborék egyéni vállalkozás papír alapon is tárol adatokat, valamint az adatok tárolása a fentieken túlmenően az alábbi helyeken is történik:

Google Drive felhőszolgáltatás
számlázó program

 1. Adatok megőrzésének időtartama
  A Buborék egyéni vállalkozás az érintett személy (16 éven aluli gyermek esetén a törvényes képviselőé is) adatait a beiratkozástól kezdve a szolgáltatás megszűnéséig kezeli. A szolgáltatás megszűnését követően az adatok a számítógépekről, a tárhelyekről és a felhőszolgáltatásból véglegesen törlésre kerülnek, míg a papír alapú adatokat megsemmisítjük. A szolgáltatás megszűnését követően vállaljuk, hogy az érintett személy (16 éven aluli gyermek esetén a törvényes képviselőét is) valamennyi adatát 5 munkanapon belül töröljük a rendszerből. Az érintett személy a hírlevélről is bármikor leiratkozhat, amely kérhető egyrészt a buborekok.buborekok@gmail.com e-mail címre elküldött erre vonatkozó levélben.
  szolgáltatás megkezdésének időpontja: Az általános és adatvédelmi tájékoztató elolvasása, elfogadása, a beiratkozási adatlap aláírása (16 éven aluli gyermek esetén a törvényes képviselőé), a szolgáltatás létesítése.
  szolgáltatás befejezésének időpontja: Az érintett személy (16 éven aluli gyermek esetén a törvényes képviselő) egy úgynevezett szolgáltatás megszűntetéséről szóló nyilatkozatot tölt ki, jelezvén ezzel azon szándékát, hogy a Buborék egyéni vállalkozással kötött szerződését fel kívánja bontani.
 1. Adatok törléséhez való jog
  Az érintett személyt megilleti az adatok törléséhez való jog. Ezen jogosultság értelmében az ügyfél (16 éven aluli gyermek esetében a törvényes képviselője) bármikor kérheti adatainak (16 éven aluli gyermek esetén a gyermek adatainak) törlését, még abban az esetben is, ha a vállalkozás szolgáltatásait egyébként továbbra is igénybe kívánja venni. Ha a szolgáltatások igénybevétele mellett az ügyfél kéri adatainak törlését, úgy a vállalkozás nem tudja őt előzetesen értesíteni az óra esetleges elmaradásáról, a gyermeket ért balesetről, az akciókról, valamint az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét is csak helyben, kézzel írott számlán tudja kifizetni.
 2. Adathozzáférés
  Az érintett személy (16 éven aluli gyermek esetén a törvényes képviselője) a saját illetve a gyermek adatait, előre egyeztetett időpontban megtekintheti.

Tájékoztatjuk, az oldalunk, a felhasználói élmény fokozása érdekében, sütiket (cookies) használ.